Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэлбэрэлтгүй бэхжүүлж хэрэгжүүлэх нь өнөөгийн нийгмийн хөгжлийн зүй тогтлын чухал зорилт болоод байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч