Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд полиграф ашиглах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад Ж.Болдбаатар “Гэмт хэрэг илрүүлэхэд полиграф ашиглах онол, арга зүйн асуудал” сэдвээр Хууль зүйн шинжлэх ухааны докторын судалгааны ажил, доктор С.Жанцан, З.Төрмандах, Т.Оюунчимэг нар өөрсдийн бүтээлдээ гэмт хэрэг илрүүлэхэд полиграф ашиглах талаар дурьдсан мөн Р.Баярмагнай “Гэмт хэрэг илрүүлэхэд Полиграф ашиглах арга зүй” сэдвээр сурах бичиг, Д.Батхуяг Тэмт хэрэг илрүүлэхэд полиграф ашиглах эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр хууль зүйн магистрын судалгааны ажил Н.Жинжиймаа “Хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтанд полиграф тест ашиглах боломж” илтгэл зэрэг судалгааны ажлууд орно.

Контентын хэсгээс