Буцах газардуулагатай нэг дамжуулагчтай сүлжээний техник эдийн засгийн тооцоо

Бүтээлийн тайлбар

Буцах газардуулгатай нэг дамжуулагчийн сүлжээг 6кВ, 10кВ, 35кВ, болон түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас өсгөх, эсвэл бууруулах тусгаарлах трансформатороор дурын хүчдэлээр дамжуулан авах боломжтой байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч