Монгол улсын мэргэжлийн хяналтын өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын үндсэн хуулийн “Хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх эрхэм зорилтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн үйл ажиллагааны хэлбэр агуулгыг шинэчлэн өнөөгийн нөхцөлд тохирхуйц үйл ажиллагаа явуулах нь нийгэм, хамтлаг, хүний оюуны болон матөриаллаг баялгын бүтээмж, хөгжлийн хурдацын бодит нөхцөл болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч