Малын хулгайн гэмт хэргийн нотлох ажиллагааны арга зам зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, нотлох ажиллагааг хэрэгжүүлж буй цагдаагийн байгууллага, түүний дотор эрүүгийн болон хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албадын ажлын өнөөгийн арга барилын талаар судлаж, түүний дүнд шинжилгээ хийж сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч