Эмнэлгийн бус нөхцөлд үр хөндөх гэмт хэрэгтэй хийх тэмцлийн эрүүгийн эрх зүйн криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Улсын томоохон үйлдвэр, аж ахуйн байгууллагууд зогсонги байдалд орж, ард түмний бодит мөнгөн орлогын хэмжээ эрс буурч. ажилгүйдэл, ядуурал нийгмийн ихэнх хэсгийг хамарсан. Нөгөө талаар. хүний эрх. эрх чөлөөг дээдлэх болсонтой холбоотойгоор эмэгтэйчүүд эх болох эрхээ өөрөө сонгох боломж илүү нээлттэй болж. зах зээлийн нийгэмд эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг олноор буй болсон, нь гэр бүл төлөвлөлтийн бодлого алдагдсан. нь үр хөндөлт урьд өмнө байгаагүйгээр нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч