Монгол улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн уламжлал, шинэчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хууль тогтоомжийн түүхэн уламжлалыг төрт ёс тогтсон үеэс өнөөг хүртэл хэрхэн өөрчлөгдөж, уламжлаглан шинэчлэгдэж ирсэн, хууль тогтоомжуудын онцлог, ололттой ба дутагдалтай талууд нь юу байсан юм бэ гэдгийг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч