Монгол улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн дагуу хорих ял хэрэглэх онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

"Монгол Улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн дагуу хорих ял хэрэглэх онол практикийн зарим асуудал” сэдэвт ажилд өөрийн орны эрүүгийн хууль, тогтоомжийн уламжпал, шинэчлэл, хэрэгжилт, гадаад зарим орны эрүүгийн хууль тогтоомж дахь хорих ялын талаар судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч