Бусдын газар дээр барилга, байгууламж барих эрх, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Манай улс 2002 оны 1сарын10-ны өдөр шинэ Иргэний хуулийг батлан гаргаж 2002 оны 9 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа бөгөөд энэ хуулинд шинээр оруулсан эрх зүйн институтын нэг бол “бусдын газар дээр барилга, байгууламж барих эрх” юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч