Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтаас оргон зайлсан этгээдийг эрэн сурвалжлах ажиллагааны онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн эрэн сурвалжлах ажиллагааны мөн чанарыг тодорхойлох, түүнд дүн шинжилгээ хийх, эрэн сурвалжлах ажиллагааны өнөөгийн байдал, эрэн сурвалжлах ажиллагаанд амьдрал практик дээр нөлөөлөх хүчин зүйлийг илрүүлэх, сайжруулахад хувь нэмэр оруулах явдал юм.

Контентын хэсгээс