Хүүхдийг албадан болон хүчээр хөдөлмөрлүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Бүтээлийн тайлбар

Хүүхдийн эрх зөрчигдөж, нийгмийн хамгааллаас гарах, гэм буруутай буруутай этгээдэд хариуцлага тооцохгүй байх явдал нь дэлхийн ихэнхи улс оронд нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн шилжилтийн үед түгээмэл ажиглагддаг. Иймээс НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудлыг нэн тэргүүнд авч үзэж, дэлхий нийтийг хамарсан олон талын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн нэг илрэл нь олон улсын гэрээ, конвенцуудыг батлан гаргаж, гишүүн орнууддаа дагаж хэрэгжүүлэхийг уриалсан.

Контентын хэсгээс