Хорих ангийн чиг үүрэг, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийг үндэслэн чухам ямар төрлийн ял оноож эдлүүлвэл зохихыг шүүхийн тоггоолд зааж өгдөг. Шүүх тухайн этгээдэд хорих болон хорихоос бусад ямар ч төрлийн ял оногдуулсан байлаа ч түүнийг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь Монгол Улсын Хорих буюу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч