Торгох ялын биелэлтэнд тавих прокурорын хяналт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуульд: “Прокурор нь хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно” хэмээн прокурорын үйл ажиллагааны чиг үүргийг хуульчилсан. Эдгээр хяналтын чиглэлүүдээс ял эдлүүпэх ажиллагаанд тавих хяналт нь шүүхээс гэм буруутай нь тогтоогдож ял шийтгэгдсэн этгээдэд төрөөс эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж, түүний хэрэгжилтэд тавих хяналт юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч