Хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах, түүний эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа судалгааны ажил бүр тодорхой зорилго зорилтуудтай байх нь зүй ёсны хэрэг юм. Хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах асуудлын онол практикийн асуудлыг судалж түүний мөн чанар арга хэлбэрт үнэлэлт дүгнэлт өгөх хэрэглээний ач холбогдлыг өндөржүүлэх шинэ түвшинд бүтээлчээр гарган ирэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч