Торгох ял, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагын дагуу орчин үед Монгол улсын хөгжлийн хандлагын нэг болж Монгол Улсын Үндсэн хуульд тусгагдсан хүмүүнлэг, иргэний , ардчилсан нийгмийг жинхэнэ утгаар нь байгуулахын тулд ардчилсан ёсыг нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд хөгжүүлэхийн тулд хууль ёсыг зөрчсөн аливаа үзэгдлийн эсрэг тэмцэх явдал өнөөдөр нийгэмд тулгарч буй чухал шаардлагын нэг болж байгаа билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч