Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар татвар төлөх нь иргэн бүрийн үндсэн үүрэг бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй бол хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Хууль тогтоомжийн дагуу хувь хүн, хуулийн этгээдийн орлого, эд хөрөнгө, бараа, ажил, үйлчилгээнд тодорхой хугацаанд тогтоосон хувь, хэмжээгээр ногдуулж, хариу төлбөргүйгээр улс, орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгийг албан татвар гэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч