Танхайрах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Танхайрах гэмт хэргийн тоо эрс өсч, гэмт явдлын бүтцэд тооны болон чанарын үзүүлэлтийнх нь эзлэж буй хувийн жин асар их нэмэгдэж, ялимгүй зүйлээр танхай балмад этгээдүүд нийгмийн хэв журам, бусдын өмчлөх эрх, бусад эрх эрх чөлөө, иргэдийн амьдрал ахуй, эрүүл мэндэд халдаж хор хохирол учруулах явдал түгээмэл болжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч