Иргэний эрх зүй дэх гэрээний стандарт нөхцөл, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний эрх зүйн харилцаанд хүн бүр оролцдог. Тэр тусмаа хэлцэл, гэрээний харилцаанд оролцдоггүй субъект байхгүй бөгөөд гэрээний нөхцөлийн талаар зохих түвшний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тиймээс иргэний хуулинд шинээр орсон зохицуулалт болох гэрээний стандарт нөхцөлийн талаархи ойлголтыг онол, практикийн түвшинд тодорхой хэмжээнд авч үзэж түүнийг практикт хэвшүүлэн тогтоохыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч