Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь нотлох баримтыг хангах, хамгаалах түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Иргэн хуулийн этгээд маргаж байгаа болон зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулах эрхтэй бөгөөд энэ тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургаадугаар зүйлд: “Монгол улсын нргэн Монгол улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй” гэж заажээ. Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх нэг салбар нь Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч