Ой, хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй болон криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн байгаль экологийн өөрчлөлт, цаг уурын дулаарал, техник технологийн дэвшйнгүй хөгжил, хүн амын өсөлт.эрүүгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан олон улсын галын байгууллагын эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэн, НҮБ-ын болон гал түймрийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийдэг байгууллагын дүгнэлтээс дэлхийн өнцөг бүрт гарч байгаа гал түймрийн тоо хохирол ялангуяа ой хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийн нөхцөл байдал, хохиролын хэмжээ жил тутам өсөж байна.

Контентын хэсгээс