Нотариатын үйлдэл ба баримт бичиг гэрчлэх эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Нотариатын үйлдэл ба баримт бичиг гэрчлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт”гэх сэдвийг сонгох болсон зорилго нь нотариатын байгууллагын ойлголт түүний түүхэн хөгжил, нотариатын үйлдлийн ойлголт, бичиг баримт гэрчлэх, нотариатын үйлдэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнийг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх арга зам, гадаадын зарим улс орны нотариатын байгууллага түүнийг харьцуулах нь” гэх сэдвийн хүрээнд нотариатын үйлдэл ба баримт бичиг гэрчлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын талааар хууль тогтоомж, ном сурах бичиг ашиглан өөрийн үзэл бодлыг практик үйл ажиллагаатай холбон эрхэм уншигч оюутангуудадаа нотариатын үйлдлийн талаар бага ч болсон мэдлэг хуримтлуулах асуудлуудыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч