Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед цагдаагийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагаа онол, практик

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн нийтийн чиг хандлага, хөгжлийн асуудал нь сүүлийн жилүүдэд улс орон бүрт хурцаар тавигдаж байгаа төдийгүй түүний нэг элементийг бүрдүүлэгч нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн үед цагдаагийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагаа түүний эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй асуудал нь тус судалгааны ажлыг хийх үндэслэл болсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч