Насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндэх гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа, тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндэх гэмт хэргийг нотлох ажиллагаанд хамаарах асуудлуудыг судалж, үйлчилж буй хууль тогтоомж, тэдгээрийн мөрдөн байцаах үйл ажиллагааг сайжруулах талаарх шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий дүгнэлтүүдийг гаргахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч