Зохион байгуулалттай гэмт бүлгийн эрүүгийн эрх зүй, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Зохион байгуулалттай гэмт бүлгийн эрүүгийн эрх зүй, зүйлчлэлийн зарим асуудлыг нэг сэдэвт бүтээлийн хэмжээнд судалж, энэ чиглэлд практикт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй санал, дүгнэлт дэвшүүлсэн ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч