Захиргааны хяналтын онол эрх зүйн үндэс

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоон дахь Улсын Мэргэжлийн Хяналтын байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны талаарх асуудпыг судалж, цэгцтэй мэдлэгт хүрэх, ингэснээр энэ асуудлын талаар эрх зүйн онолын талаас нь тодруулан, үнэлэлт өгч, мэргэжлийн хяналт шалгалтын хэрэгжилт, түүнийг боловсронгуй болгох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч