Зам тээврийн ослын үед жолооч үүргээ биелүүлэхгүй байх, зугтаах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Зам тээврийн үед жолооч үүргээ биелүүлэхгүй байх, зугтаах гэмт хэргийн Эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг судлах, тус гэмт хэргийн талаар судлаачдын санал дүгнэлтийг харьцуулан судлаж эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн шинэлэг санааг дэвшүүлэх, мөн тус гэмт хэргийн үйлдэгдэх шалтгаан нөхцпийг судлан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулах

Контентын хэсгээс