Цахим худалдааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Цахим худалдааны олон улсын эрх зүйн зохицуулалтыг судалж, цахим худалдааны харилцаад жишиг болохуйц холбогдох эрх зуйн онцолгийг илрүүлэх замаар цахим худалдааны дотоодын эрх зуйн зохицуулалтыг сайжруулахыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч