Даяаршлын үеийн олон улсын харилцааны онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Глобалчлах үйл явц дэлхий .нийтийн өмнө тулгараад байгаа олон эерэг, сөрөг асуудлуудыг өөрөө төрүүлж , гаргахын зэрэгцээ мөн тэдгээрий「хамтран шийдвэрлэх боломжтой арга зам, хувилбаруудыг бий болгож байна. Тэгвэл энэ глобалчлалын эрин үед улс орнууд ямар харилцаатай байж хөгжих вэ ? хөгжпийн гол төвүүд хаана байна? яаж глобалчлалд дасан зохицох тухай , глобалчлал ба тулгамдсан глобал ямар асуудлууд байгаа тухай , энэ бүхнээс үүдэн глобалчлалын нөхцөл дэх Монгол улсын баримтлах бодлоготой холбогдсон асуудлуудыг судлахыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч