Дархад, Хотгойд түмний угсаа гарал ахуй байдал ардын дуунд тусгагдсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Дархад, Хотгойд ардын дууг харьцуулан судлаж буй ажил нь судалгааны чиглэл хүрээг өргөтгөж, мөн туе ястны ая эгшгийн ялгааг танин мэдэж өргөтгөн, хөгжмийн судалгаанд анхаарал хандуулах, цаашид өвлүүлэн үлдээж холбоос оии болгоход зайлшгүй шаарддагатай асуудлыг дэвшүүлэн нээлтэй болгон хэлэлцүүлж, улам гүн гүнзгий судлахыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч