Бэлэглэлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хувьд иргэн нь өөрийн эд хөрөнгөө захиран зарцуулах эрх нь үндсэн хуулиндаа нээлттэй байдаг. Өнөөгийн Монгол улсын эдийн засаг, эрх зүйн орчин ихээхэн өөрчлөгдөж байна. Үүнтэй холбоотойгоор эд хөрөнгийн маргаан ихээхэн гарах нь ихэссэн байна. Манай улсын хувьд ч бэлэглэлийн гэрээтэй холбоотой маргаан ихэссэн нь судалгаагаар гарсан байна. Монгол улсад бэлэглэлийн гэрээтэй холбоотой маргаан 2015 онд 357 хэрэг шийдвэрлэгдсэн бол 2016 оны хувьд 370 хэрэг 山ийдвэрлэгдсэн нь ихээхэн знхззрзл тзтсзн юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч