Барьцаалан зээлдэх газрын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал
(2)

Бүтээлийн тайлбар

Барьцаалан зээлдэх газар /ломбард/-ын үйл ажиллагаа эрх зүйн зохицуулалтыг судалж,тулгамдаж байгаа зайлшгүй шаардлагатай эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох, улмаар барьцаалан зээлдэх газар /ломбард/-ын эрх зүйн байдлыг боловсронгуй болгож, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах, ингэснээр барьцаалан зээлдүүлэгчдийн болон түүгээр үйлчлүүлэгчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалахад шаардагдах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгохыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч