Барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалтын эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн нөхцөлд барааны тэмдгийн хэрэглээ, ач холбогдол улам өсөн нэмэгдэж байна.Үүнтэй холбоотойгоор барааны тэмдгийг ашиглах, түүний эрхийн хамгаалалт зөрчигдөх явдап гарсаар байна. Үүний шалтгаан, нөхцөлийн нэг нь түүний эрхийн хамгаалалт, эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч