Гэмт хэргийг нотлох ажиллагаанд сэтгэхүйн нотлох баримтыг ашиглан онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэрэг болон түүнээс үүдэн бий болох нөхцөл байдлыг нотолж тогтоох нь маш нарийн төвөгтэй асуудал мөн. Гэмт хэргийг илрүүлэхэд ач холбогдол бүхий ул мөр буюу мэдээлэл нь хүний мэдрэхүйн эрхтэн болон сэтгэхүйгээр дамжиж хүнии ой ухаанд,түүнчлэн биет эд зүйл,бичиг баримт болон бусащ материаллаг объектд ямар нэг хэлбэрээр үлдэж хадгалагддаг зүй тогтолтой. Гзмт хэргийн үйдэлтэи холбоотойгоор орчинд бий болсон өөрчлөлт нь тэдний хоорондын харилцан үйлчлэл, тэдгээрийн ул мөр орчинд туссаны үр дүн юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч