Эд хөрөнгө хураах ял түүний эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

эд хөрөнгө хураах ялын талаархи Монгол улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн түүхэн уламжлал, өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага, гадаад орнуудын туршлага, эд хөрөнгө хураах ял оногдуулах нийгэм -эдийн засгийн болон эрх зүй - ёс суртахууны түвшин, уг ялын үр нөлөө, учир холбогдлыг судлахыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч