Эрүүгийн эрх зүй дэх өрсөлдөөний хэм хэмжээний зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн хууль тогтоомжууд ээлж дараалан гарч, тэдгээрт зарчмын шинжтэй гол нэмэлт, өөрчлөлтүүд орсоор ирсэн нь нэг талаасаа, нөгөө талаас олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг баримтлан ажиллах нь хууль шүүхийн практик хийгээд онол шинжлэх ухаанд судалгааны нэгэн өвөрмөц талбарыг бүрдүүлэн өгч байгаа нь эрх зүйн хэм хэмжээг бид зөвхөн бүтэц талаас нь гипотез, диспозиц, санкц гэж ангилах нь учир дутагдалтай болохыг харуулж, агуулга талаас нь шинжлэн судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч