Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хуралдааны хэлэлцүүлгийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж, хамгаалах асуудал цогц байдлаараа илэрхийлэгдэж хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан Монгол улсын эрх зүйн шинэчлэлтийн хүрээнд зайлшгүй боловсронгуй болгох чухал асуудлуудын нэг бол Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй дэх шүүх хуралдааны хэлэлцүүлгийн асуудал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч