Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь мэтгэлзэх зарчмын хэрэгжилтийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй дэх мэтгэлцэх зарчим, түүний хэрэгжилтийн үндсэн асуудал нь энэхүү магистрын зэрэг горилох ажлын гол судлах зүйл нь болно. Ийм учраас процессын эрх зүйд, ялангуяа эрүүгийн процессын онол, практикийн түвшинд сонгон авч судласан асуудал бүрнээ хамаарна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч