Хорих ялаар шийтгэгдэн суллагдсан иргэнийг дахин нийгэмшүүлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Шоронгоос суллагдсан өөрөөр хэлбэл хорих болон баривчлах ял эдлээд суллагдаж байгаа хүмүүсийг нийгэмшүүлэх эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох асуудлыг онолын болон практикийн түвшинд судлан, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэхэд тулгамдсан бэрхшээлтэй асуудлыг нээн илэрүүлж, цаашид туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх үр нөлөөгболовсронгуй болгон шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлохыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч