Монгол оронд хариуцлагатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх менежментийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монголын аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн ерөнхий - арчим нь унаган байгаль, уламжлалт соёлоо хадгалан хамгаалж авч үлдэх, хүмүүсийн ухамсаргүй үйл ажиллагаанаас үүдэн гарсан сөрөг өөрчлөлтүүдийг нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалын гол үндэс болсон нутгийн иргэдийг үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч