Хустайн байгалийн цогцолборт газарт нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг сайжруулан хөгжүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Жуулчны улиралд тодорхой хэмжээний орлого олчихоод бусад үед нь орлогын эх үүсвэр нь тогтмол биш байдаг. Малчид жуулчидтай харилцах, аялал жуулчлалын талаарх мэдлэг хомсоос шалтгаалан аялал жуулчлалын бүс нутгаас гадна амьдардаг иргэд тэр бүр оролцож чаддаггүй. Эдгээр малчдыг аялал жуулчлалд татан оролцуулж, мал аж ахуйгаас гадна нэмэлт орлого опох боломж олгож, тухайн орон нутгийн иргэдийн оролцоог бүх шатанд нэмэгдүүлэх нь чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч