Хархорин-цэцэрлэгийн 110КВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын реле хамгаалалтын тооцоо

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үед Эрчим хүчний системийн реле хамгаалалтын системийг зохион бүтээх, хүчний элементүүдийн найдвартай ажиллагааг хангах, техник технологийн дэвшлээр системийн найдвартай ажиллагааны уцирдлагын иж бүрдэл системийг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, шуурхай ажиллагааг боловсронгуй болгох. реле хамгаалаптын системийг бүрдүүлэхэд компьютерийн систем чухал үүрэг гүйцэж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч