Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

Бүтээлийн тайлбар

Үйдвэрлэлийн технологийн процесс өөрчлөгдөхтэй уялдан цахилгаан хангамжийн системийг автоматжуулах, дахин шинэчлэх шаардлага гарч болно. Автоматжуулсан цахилгаан хангамжийн системд ажиллах мэргэжилтэн, инженерүүд автоматжуулалт, тооцоолох техникийн өргөн мэдлэгийг эзэмшсэн байх шаардлагатай. Цахилгаан хангамжийн системийг удирдахад тооцоолох техник хэрэглэх нь энэ системийн хамгаалалт, хүчдэлийн тохируулга, компенсацлах төхөөрөмжийн чадлыг удирдах зэргийг автоматжуулах үндэс болно.

Контентын хэсгээс