Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн маргааны талаарх ойлголт арга зүйд тулгуурлан, төрийн албан хаагчдаас шүүх байгууллага болон төрийн албаны зөвлөлд ирүүлсэн хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэсэн байдлыг судалж, маргаан гарах шалтгааныг тодруулан, бууруулах арга замыг тодорхойлохыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс