Сонгуулийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Магистрын ажлын хүрээнд онол, арга зүйг судлах, өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгөх, сонгуулийн тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр асуудал дэвшүүлэхэд оршино. Сонгуулийн тогтолцооны төлөвшил, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд, сонгуулийн тогтолцоо түүний сонгуулийн үр дүнд үзүүлж буй нөлөөлөл, төлөвшлийн чиг хандлага, цаашид сонгуулийн тогтолцоог боловронгуй болгох асуудлуудыг харьцуулан судлах зорилго тавьсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч