Нутгийн захиргааны байгууллагын үйлчилгээний үр нөлөөг дээшлүүлэх асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Амьдрал дээр нутгийн удирдлагын нэгдмэл үйл ажиллагаа хангагдаж чадахгүй байх, төвийн ашиг сонирхол хэт давамгайлах, хурлын гүйцэтгэх үүрэг сул байх үзэгдэл Төрийн гүйцэтгэх байгууллагууд \түүний дотор Засаг дарга\, хурал хоёр хоорондын эрх мэдэл, өмч хөрөнгийн хуваарлалт, харилцааны арга, хэлбэр боловсронгуй бус, Засаг дарга нь хурлаасаа хамаарах шууд хамаарал бага, өмч хөрөнгийг өөрөө мэдэж захиран зарцуулж байгаатай холбогдон түгээмэл гарч байгаагаас орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны хомсдол илэрч, нутгийн удирдлага бодит агуулгаараа зарим талаар хэрэгжихүйд хүрч байна. Иймд нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын найдвартай механизмыг төлөвшүүлэн бүрдүүлэх үүднээс онол-практикийн хүрээнд шийдвэрлэвэл зохих олон асуудал зүй ёсоор тавигдаж байна. Энэ асуудал нь удирдлагын болон нийтийн эрх зүйн шинжлэх ухааны судлах асуудал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч