Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллага болгон өөрийн эрхэм зорилго, хэтийн төлөв, дунд ба урт хугацааны зорилго, зорилтуудаа тодорхойлсон стратегийн төлөвлөгөөтэй байх ёстойн адил байгууллага бүрт хүний нөөцийн бүрэн хэмжээний төлөвлөгөө байх зайлшгүй шаардлагатай.

Контентын хэсгээс