Шинэ бизнес хөдөө 1999 (03)

Бүтээлийн тайлбар

Манай орны ХАА-н салбарт ажиллаж амьдарч буй 500000 шахам хүн, олон арван байгууллага, хоршоо, компани, аж ахуйн нэгж өөрийн гэх хэвлэлгүй болов. Энэ орон зайг ашиглах зорилгоор бид бие даасан, чөлөөт хэвлэл "Шинэ бизнес хөдөө" сонинг үүсгэн байгууллаа. Тус сонин хөдөөгийнхний ажил амьдрал зовлон бэрхшээл, зах зээлийн харилцаанд орж буй байдал, ХАА-н хоршоологчдын хөдөлмөр тэмцэл, өрхий аж ахуй хөгжүүлэх, таваар үйлдвэрлэгч, фермер болох, мөнгөжих арга зам, ХАА-н талаархи Засгийн газрын хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцыг нийтэлнэ. Мөн чөлөөт хэвлэл учир нийтлэлийн чөлөөтэй бодлого баримталдаг билээ.

Контентын хэсгээс