Сэндвичний үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн засгийн хүвьд үр ашигтайгаар цахилгаан хэрэглэгчүүдийг чанартай эрчим хүчээр, найдвартай хангах, хөдөлмөр хамгаалал болон аюулгүй ажиллагаа, техник ашиглалтын дүрмийн шаардлага бүрэн хангасан тооцоо хийж сурах, инжнерийн нарийн тооцоо, зургийг норм стандартын дагуу практик ач холбогдолтойгоор тусгаж оновчтой шийд гаргаж онолын мэдлэгийг практиктай холбон судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч