Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2018

Бүтээлийн тайлбар

Сайн засаглал болон бизнесийн таатай орчин аймгуудад эдийн засгийн боломжууд мөн ажлын байрыг бий болгодог учраас өрсөлдөх чадвар чухал байдаг. Өрсөлдөх чадвар нь эдийн засгийн өндөр үр ашгийг дагуулж улмаар сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлж хот руу шилжих хөдөлгөөнийг бууруулдаг. Орон нутгийн харьцангуй давуу талуудыг эдийн засгийн хөгжилд ашигласнаар бүтээмжийг дээшлүүлж, эдийн засгийг төрөлжүүлж, улмаар өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч