Эрдэм шинжилгээний бичиг №9 (14)

Бүтээлийн тайлбар

Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлууд заасан хугацаандаа зохион байгуулагдаж, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаандаа шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, нарны эрчим хүчийг ашиглах асуудлаар гадаад орнуудтай хамтарсан судалгааны ажлууд хийгдэж байна.

Контентын хэсгээс